Lotus Bud 2019 On Line

 

This is your Lotus Bud Online version. Please

Click here Lotus Bud 2019 to open.

WHO IS BUDDHA

 

                                  Who is Buddha

 

Buddha means “  The Awakened one”. He is not an Almighty God. Buddha was a real person, not a myth or a legend.

 

More than 2500 years ago, prince Siddhartha was born to king Suddhodana in ancient Northern India ( today Nepal) . At the age of 29, after witnessing human sufferings through  an old person, a sick person and a lifeless corpse, he decided to leave theluxurious palace life and devote his life to search for a path out of the cycle of birth and death. He spent eleven years trying different practices with no success. Then, after 49 days of meditation under the bodhi tree, he attained  complete enlightenment  and became Shakyamuni Buddha.

 

Shakyamuni Buddha has solved the mystery of human life, of the incessant cycle of birth and death, and of how to break that cycle.

 Đức Phật là ai


(Picture from  https://thuantanh.vn)

 

Phật là chỉ cho Đấng đã giác ngộ. Đức Phật không phải là một Thượng Đế toàn năng. Đức Phật là một người bằng xương bằng thịt cũng như chúng ta, chứ không phải chỉ là một huyền thoại.
Hơn 2500 năm về trước, thái tử Sĩ Đạt Ta ra đời ở miền Đông nước Ấn Độ (Nepal bây giờ). Vua cha là vua Tịnh Phạn. Năm 29 tuổi, nhận một chuyến đi ra ngoài cửa thành, Thái Tử thấy một người già, một người bệnh, và một xác chết. Thái Tử nhận thấy cuộc đời là đầy đau khổ và quyết định rời bỏ nếp sống xa hoa ở cung điện, vào rừng để tìm đường thoát ly sanh tử. Sau khi trải qua mười một năm tu hành qua nhiều pháp môn mà không kết quả., cuối cùng, sau bốn mươi chính ngày thiền định

dưới gốc cây Bồ Đề, Thái Tử đã đạt đến sự giác ngộ viên mãn và trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã thông đạt bí ẩn của vũ trụ, của cuộc sống, của vòng sanh tử, và tìm ra phương pháp thoát ly sanh tử.

 

                                   

Buddha is a TeacherHe teaches us the Way to  end sufferings and escape the cycle of birth and death. With his finger, he points out the Moon to us. By following his teachings, we can find peace and serenity and end sufferings. Practising diligently leads to  enlightenment  and to the “Buddha’s Nature” inherent in all of us.                                        

Đức Phật Là Một Bậc Thầy

 

 

Ngài dạy cho chúng ta Con Đường  thoát khổ và thoát ly vòng sanh tử. Với ngón tay của ngài, Ngài chỉ cho chúng ta thấy Mặt Trăng. Ngài dạy cho chúng cách để diệt trừ đau khổ và tìm thấy an lạc.  Con Đường của Ngài sẽ đưa chúng ta đến  giác ngộ  và trở về với  Chơn Tâm Phật Tánh  có sẵn nơi mỗi chúng ta.************

FUNDAMENTAL TEACHINGS IN BUDDHISM

 

 

 

  

 

(Picture from https://thuantanh.vn)

 

         What goes around comes around ...     

                                     The Law of Cause and Effect

 

Nothing happens or comes into being without a cause. There is no cause without an effect.

No grass or plant comes into being without a seed, root, or bud.  

Wholesome (good) deeds and actions will bring in good effects in the present and future, and vice versa. We cannot plant the seed of a sour orange and hope to get sweet fruits.  The Law of Cause and Effect is a fundamental teaching in Buddhism. It is one of the most important, yet the most difficult notion to master, and also the most easily misunderstood.

 

  • The Law of Cause and Effect is NOT created by any Divine power, just as the law of gravity is not created by Newton. Buddha is just the one who found The Law of Cause and Effect, just as Newton was the one who discovered The Law of Gravity.

  • Causes and effects are impartial and inevitable. The law applies to everything and everyone.

There is no place for luck, misfortune or unfairness. We all enjoy equality when harvesting our own karmic fruits.

  • There are principal, secondary, favorable and adverse causes (also known as favorable and adverse conditions). An orange seed is the main cause. Our thought to plant a tree, soil, fertilizer, water, sunlight,... are secondary and favorable causes. The lack of care, water, sunlight,  … are adverse causes.

  • The law of cause and effect functions in the dimension of time. Just a few days are needed for mung bean sprouts to germinate, but it takes decades for certain seeds to grow into trees. We can reap the fruits of our actions in this lifetime or in a future lifetime, depending on whether favourable or adverse conditions are present.

  • The wholesome and unwholesome deeds will not cancel each other, as in +3-3 =0 .

Stealing from someone and giving back to others does not lead to a zero sum karma effect.The two deeds of robbing  a sentient being of its life and saving the life of another one will not negate each other . We will reap the bad karma from the killing and the merit from saving life.  

We have a glass of salty water. Water represents good deeds and merits. Salt represents bad karma fruits. By adding more water, the salt will not disappear, but the water will get less salty.  

 

Our future is in our own hands.                                         

Luật Nhân Quả

 

 

 

Không có gì sinh ra mà không có nguyên nhân. Không có cái gì ta làm mà không tạo nên hậu quả. Gieo gió thì gặt bão. Trồng cây nào thì ăn cây nấy.

Không một cây cỏ nào mà không mọc lên từ một nhân, hạt, chồi, hay mầm. Không một sinh vật nào tự nhiên sinh ra ở đời.

Những hành vi thiện lành của chúng ta sẽ đem đến quả tốt lành trong tương lai xa hoặc gần.  Những hành vi xấu ác sẽ đem đến những quả xấu ác.

Chúng ta không thể gieo hạt của một trái cam chua rồi mong có được trái ngọt.

 

Luật Nhân Quả là một định luật cơ bản trong giáo lý Phật Giáo. Đó là một trong những định luật quan trọng nhất, song cũng là một định luật rất khó thấu hiểu cho được tường tận, và rất dễ bị hiểu sai.

- Luật Nhân Quả không phải là do một Đấng Thần Linh nào đặt ra. Đức Phật chỉ là người đã phát hiện ra Luật Nhân Quả, cũng như Newton chỉ là người phát hiện ra Định Luật Hấp Dẫn của Trái Đất.

- Luật Nhân Quả rất công bằng và vô tư, không một ai có thể tránh khỏi. Luật áp dụng cho mọi người,  mọi vật. Không có chuyện hên xui, hay "ông Trời thiếu công bằng" trong đời. Luật Nhân Quả rất công bằng, ai gieo nhân nào thì gặt quả ấy.

- Có nhân chính, nhân phụ,  trợ nhân và nghịch nhân (trợ duyên và nghịch duyên). Hạt cam là nhân chính. Nhưng nếu không có ai khởi sinh ra cái ý trồng cây cam, nếu không có đất tốt, nước đầy đủ và khí hậu thích hợp, cùng những trợ duyên khác, thì cây sẽ không được trồng, sẽ không lớn và cho trái tốt.Nếu gặp nghịch duyên như bị sâu bọ ăn, bị hạn hán, thì cây sẽ không mọc.

- Luật nhân quả tác động theo chiều thời gian:  quá khứ, hiện tại và tương lai. Chỉ cần vài ngày cho dưa giá nảy mầm, nhưng có nhiều loại cây phải cần cả chục năm mới cho trái. Chúng ta có thể gặt hái quả của những hành động của mình ngay trong hiện tại, trong tương lai, hay trong nhiều kiếp về sau. Đôi khi cái quả mà mình đang thọ nhận hôm nay là do một nhân đã gieo trong quá khứ, hay trong nhiều đời trước.

-Những hành vi thiện lành và những hành vi xấu ác không thể bù trừ cho nhau như bài toán +3-3 = 0. Chúng ta không thể cướp tiền của một người, đi làm việc thiện, rồi xin tòa án tha tội. Điều này không có nghĩa là chúng ta không sửa đổi được cuộc sống của mình. Ta có một ly nước muối mặn. Nước tượng trưng cho nhân quả thiện lành, muối tượng trưng cho nhân quả xấu ác. Thêm nước vào thì nước bớt mặn nhưng muối không giảm hay biến mất. Cuộc sống của chúng ta hoàn toàn được định đoạt bởi chúng ta.

                                

                               

 The Law of Causes and Conditions

 

 

“All dharmas* arise due to causes and conditions; all dharmas cease due to causes and conditions.”

 

   * Dhamas: everything in life, all phenomena of the universe

 

Everything arise because of a combination of causes and conditions, and cease to exist when those causes and conditions are no longer present.

A plant needs a seed, water, sunlight and soil to come into being and grow. No water, no sunlight, no soil, and the plant cannot strive.

As all things are formed by conditions, they have no real “individual essence”. Before things are formed, there was nothing. Once things cease to exist, there is nothing. They are unreal, fake and illusory.

 

 

 

                                           Định Luật Nhân Duyên

 

 

 

Không có vật nào sanh ra mà không nhờ nhiều nhân và duyên hòa hợp.  

Khi nhân duyên hết, vật sẽ tan hoại.

Cây cần có hạt, đất, nước và ánh sáng mặt trời. Thiếu đất, nước, ánh sáng thì cây sẽ chết.

Mọi vật đều do duyên hợp, nên không có “tự tánh”. Trước khi sanh ra, không có gì cả. Sau khi hoại, không còn gì cả. Mọi vật đều là không thật, dều là hư dối, giã tạm. 

 

                                        The Law of Impermanence

 

 

Anything that forms due to combination of causes and conditions is impermanent, false and illusory.

Nothing would remain unchanged. Nothing would stay forever.

If we realize how ephemeral things are and how short our life is, we would change our perspective towards life.

That Buddhist viewpoint is not to be interpreted as discouragingly pessimistic. On the contrary, we would admit life as it is, we would not lament when facing a mishap, illness, separation, failure or even death. As nothing is permanent, we will not take it to be real, and cling to them. Clinging is the reason of suffering and being subject to cycle of birth and death.

                                              Định Luật Vô Thường

 Cái gì mà do nhân duyên hoà hợp thì đều giả tạm và vô thường.Không có gì có thể tồn tại mãi mãi.

Hiểu được mọi vật đều vô thường giả tạm, biết dược cuộc sống là ngắn ngủi, chúng ta sẽ nhìn đời sẽ nhìn đời dưới một góc độ khác.

 

Cái nhìn của Đạo Phật không phải là bi quan, yếm thế. Chúng ta sẽ chấp nhận cuộc sống dễ dàng hơn, sẽ không than vãn khi phải đối đầu với nghịch cảnh, đau yếu bệnh tật, phân ly hay chết chóc. Vì tất cả là vô thường, chúng ta không coi đó là thật và không bám víu.

 

Bám víu chính là lý do của sự đau khổ và của luân hồi sanh tử.

 

 

 

                              We are the architects of our own destiny

 

 

Not knowing about the Law of Cause and Effect, we may believe that our misfortunes are contrived by a Creator, by some “God’s will”. We become dependent on a God who can control our fates. We pray to God for protection and good fortunes. We ask God for forgiveness.

To Buddha, that belief is not based on the Truth. We are free to control our own life. We are solely responsible for our actions or future. Whether our path in life is smooth  or full of misfortunes depends on the wholesome or unwholesome deeds we have done.

Our coming to this world, our interactions with our family and others, and what happens to us are from our karmic fruits.

That Buddhist viewpoint is not to be interpreted as fatalistic. By being aware of the Law of Cause and Effect and the Law of Causality and Conditionality, we know we are the ones, and the only ones who can change our life for better or for worse.

 

 

Chúng ta làm chủ vận mệnh của chính mình

 

Nếu không hiểu Luật Nhân Quả, chúng ta có thể nghĩ rằng những điều không may đến với chúng ta là do ý muốn của một Đấng Thượng Đế nào đó. Chúng ta lệ thuộc vào một Đấng Thượng Đế có toàn quyền quyết định vận mạng của chúng ta. Chúng ta cầu xin Thượng Đế tha tội, che chở và ban phước cho chúng ta.  

Đối với Phật giáo, quan niệm như vậy không đúng với sự thật. Chúng ta hoàn toàn tự do quyết dịnh vận mang của chính mình. Chính chúng ta phải gánh chịu hậu quâ của hành động của chính mình.

 

 

Reincarnation and the Wheel of Rebirth

 

 

We are constantly going through cycles of rebirth within the six Realms* of Existence.In which realm we are going to be reborn depends on our past deeds and actions.

It is the Law of Causes and Effects, the Karma Law that controls our rebirth and our life. No God controls our destiny.

The wise action to take is to avoid doing unwholesome deeds and accumulate wholesome ones.

Better, we should strive to escape the Wheel of Rebirth by following the Way Buddha has pointed to us.

 

*Realm: all  living beings are born into one of the six realms in a recurring cycle over countless ages -- unless they can break free from desire and attain enlightenment. Being reborn into which realm depends on our actions while still alive. The lowest three states are called the three evil paths: Hell, Hungry Ghosts and Animals. The three higher realms are Asura (demigods, semi-blessed beings; they are powerful, fierce and quarrelsome), Humans and Deva (The realm of heavenly beings filled with pleasure; the deva hold godlike powers and live for countless ages)                                          

                                       Đầu Thai và Bánh Xe Luân Hồi.

 

 

Con người mãi trôi lăn trong sáu cõi Trời, Người, Ngạ Quỷ, và Súc Sanh. Sanh vào cõi nào là do những nhân đã gây nên trước đây.

Luật Nhân Quả, chứ không phải một Đấng Thần Linh nào, quyết định số phận của chúng ta.

Phải nên tránh tạo ác nghiệp, và cố gắng tạo thiện nghiệp. Tốt nhất là đi theo con đường Đức Phật đã chỉ để thoát khỏi Sanh Tử.

The following concepts are more difficult to grasp, we just introduce them briefly.                                               DEPENDENT ORIGINATION

 

 

As all existence arises from a combination of causes and conditions, it ensues that the existence of everything in the universe is interdependent. Nothing comes into being and exists by itself, independently of others.
                        DUYÊN KHỞI VÔ TẬN (TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI)

 

 

Mọi sự vật đều do các duyên hợp lại mà sinh khởi, gọi là duyên khởi; vạn sự vạn vật trong pháp giới cùng làm duyên cho nhau mà sinh khởi, lớp lớp vô tận, gọi là duyên khởi vô tận.

 

 

                                                              EMPTINESS

 

 

All dharmas (all objects and phenomena) come into being from a combination of causes and effects and are interdependent.

Any existence arising from causes and conditions, and due to dependent origination, has no individual inherent self-nature and is illusory.

The true nature of all dharmas is emptiness. As all things are formed by conditions, they have no real “individual essence”. Before things are formed, there was nothing. Once things cease to exist, there is nothing. They are unreal, fake and illusory.

 

 

                                                              TÁNH KHÔNG

 

Vì muôn pháp có được là do nhân duyên kết hợp và pháp này duyên với pháp kia, nên không có pháp nào tự nó có thực thể. Pháp không có tự tánh. Tánh của muôn pháp là tánh không.

 

                                 

 

                          THE TRUE MIND (True Nature, Buddha Nature)

                                         

 

Our “true mind”, “true nature”,  does not discriminate between things and is not subject to birth and death. With our true mind, all dualistic concepts like I / you,  subject/object, and true/false are eliminated.

The “true mind”, “true nature”, “Buddha nature” is inherent in each of us. We all have it. We “are” it. But, as unenlightened beings, we do not recognize our true mind.

Instead, we live with our “false mind”. The false mind discriminates between our “self” and others, between good and bad, pure and impure..,  and that is cause of us being stuck in the Wheel of Birth and death.

 

 

                                                CHƠN TÂM (PHẬT TÁNH)

 

 

Chơn Tâm (Phật tánh) không phân biện đúng sai, và không bị chi phối bởi luật Sanh tử.

                                                  

                                               

                                   

 

 

                                               

 

Different Roads to Enlightenment

 

 

 

All Buddha teachings are aimed at helping us attain enlightenment, realize our true nature, our true mind, and aimed at liberating us from the Wheel of Birth and Death. There are gradual ways to enlightenment, and there are direct ways to achieve sudden enlightenment..

 

 

                                              Meditation (Chan, Zen)

 

Zen Meditation aims at the shortest, but also the steepest, way to awakening.

 

Meditation is to control our mind, direct it inwards, clear out false perceptions and deluded thoughts. Abandoning all thoughts and concepts bring us to a non dualistic state of mind, help us see our  intrinsic nature, our  true mind, and lead us to awakening and enlightenment.

 

See the source image

 

On Vulture Peak Mountain, surrounded by his disciples, Shakyamuni held up a flower without saying a word. Only his student Kashyapa understood and smiled. Kashyapa grasped the essence of the Buddha’s teaching on the spot and experienced a breakthrough to enlightened vision. That was the first transmission outside the orthodox teaching, not dependent on words, and relying instead on directly pointing to the true mind. Kashyapa became the first Zen patriarch.The ultimate Goal of Zen is to directly attain enlightenment.                                          

 

***  Zen Koans  are  paradoxical anecdotes or riddles, used in Zen Buddhism to provoke enlightenment.

With the power to cut off the student’s delusive thinking, Zen koans help the student  “directly point to the mind”. Any thought, any concept of duality, and we have walked away from the True Mind.

Examples:  - A disciple asked a Zen Master: “After letting go everything, nothing is left...what should I do next?”.- “Drop it”, the Master said. “But I have nothing in my hands”, the disciple replied. The Master said:” Can’t drop it off, then pick it up!”.  At this, the disciple awakened.(The meaning: drop off all thoughts to attain enlightenment)

                  - Manjusri was once standing at the gate. Shakyamuni called to him: “ Manju. Manju,  why don’t you come inside? - Manjusri replied “I don’t see anything outside the gate”.(You should, without rationalizing with thoughts, grasp the message: no duality inside-outside, me and the world…)

 

 

 

                  

                                  Pure Land practice

Pure Land practice  advocates recitation of Amitabha Buddha’s name. Seeking rebirth in the Pure Land of Amithaba Buddha allows for  “horizontal”  escape, as compared to the much harder way of  “vertical”  escape. (Suppose we have a worm, born inside a stalk of bamboo. To escape, it can take the “hard way” and crawl all the way up to the top of the stalk. Alternatively, it can look for, or poke a hole near its current location and escape “horizontally” into the big, wide world) (Horizontal Escape,Niệm Phật Thập Yếu, Dharma Master Thích Thiền Tâm).

Amitabha Buddha vowed to lead all those who recite his name with faith, to rebirth in his Buddhaland, known as the Western Land of Ultimate Bliss.  “In the future when I realize Buddhahood, my land will be the utmost joyful and pure land… Any living being in the ten directions only needs to recite my name with sincerity and I will guide him to my land to realize Buddhahood…

Single-mindedly  reciting the Buddha’s name helps create merit and virtue. Reciting the Buddha’s name plants the seed of Buddhahood and cultivate our Future Dharma field..

“The land of Ultimate Bliss is just our original True Mind. When we uncover our original True Mind, we will be born in the land of Ultimate Bliss.” ( Amitabha, A Compassionate Father- Venerable Master Hua)

Seeking rebirth in the Pure Land of Amitabha Buddha allows for  “horizontal”  escape      

         

.“Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi tôi, dẫu chỉ mười niệm, nếu chẳng được sanh thì chẳng lấy Chánh Giác”  (ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ)

                             

 

Niệm A-Di-Đà Phật, nguyện vãng sanh Tịnh Độ là con đường ngắn nhất có thể đưa đến thoát khỏi luân hồi.   

 

 

Recommended Readings

  • What the Buddha Taught by Dr. Rahula Walpola
  • Buddhism in Action by Ven. Thích Nhất Hạnh
  • Peace is every step - The path of mindfulness in everyday life by Ven. Thích Nhất Hạnh

Short Essays by Phat Quang Youth

Blogs

 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin liên lạc với thày Thi, cô Yến, và cô Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Xem bài vở cũ Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, đã được phát hành cách nay vài năm. Xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở phong phú với nhiều bài viết giá trị đã đăng trước đây.